Reglement

Art. 1. Algemeenheden

De Zuid-Limburgse Wielertouristenclub (Z.L.W.T.C.) is een vzw waarvan de zetel gevestigd is te 3800 Sint-Truiden, Metsterenweg 144, gelegen in het gerechterlijk arrondissement Limburg.

De vereniging heeft als doel het bevorderen van een gezonde, collegiale en betaalbare fietsontspanning in clubverband. Het wielertoerisme te promoten, alsook de wielersport in het algemeen.

De vzw Z.L.W.T.C. staat open voor zowel mannelijke als vrouwelijke leden vanaf 16 jaar. De vzw Z.L.W.T.C. bestaat uit vier groepen, nl. I, II, en III, evenwel onder één bestuur. Groep I is de snelste, groep III de matigste. Elk lid kan in elke groep deelnemen en behoudt bij elke rit de vrije keuze.

Leden worden aangenomen door het bestuur.

Een kandidaat-lid mag tijdens het zomerseizoen als proef en zonder zich bij de club aan te sluiten, maximum driemaal deelnemen aan een rit van de club. Het kandidaat-lid moet evenwel een eigen burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (B.A.) hebben afgesloten en die kunnen tonen op vraag van het bestuur. (Kandidaat-lid is een persoon die nog niet bij de club gefietst heeft)

Om veiligheidsredenen kan het bestuur beslissen een ledenstop in te voeren. Kandidaat-leden komen dan op een wachtlijst, die bijgehouden wordt op het secretariaat van de club

Art. 2. Verzekering

De club gaat een globale verzekering B.A. aan bij de

Vlaamse Wielrijders Bond (afgekort V.W.B.) Bosstraat 101, 9255 BUGGENHOUT.

Via deze vereniging is een collectieve verzekering afgesloten bij verzekeraar ETHIAS (www.ethias.be) voor wat betreft lichamelijke ongevallenburgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand (meer info in de polis http://www.vlaamsewielrijdersbond.be)

Elk lid betaalt jaarlijks zijn lidgeld waarin de de premie van de VWB zit, die dan doorgestort wordt. Het lidgeld voor de club zal jaarlijks voor aanvang van het wielerseizoen door het bestuur bepaald worden.

Art. 3. Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit:

 • een voorzitter
 • een ondervoorzitter
 • een secretaris
 • een penningmeester
 • twee webmasters
 • maximum 6 commissarisen

Art. 4. Commissie van inwendige orde

Een commissie van inwendige orde waakt over de toepassing van de voorschriften. Zij is samengesteld uit de leden van het bestuur. Deze commissie is bevoegd om de hiernavolgende overtredingen van de leden te beteugelen indien ze:

 • het bestuur en/of de leden openlijk in discrediet brengen;
 • het reglement van het wegverkeer niet eerbiedigen;
 • de clubkledij niet dragen;
 • de snelheid niet respecteren;

De beteugelingen worden onherroepelijk bekend gemaakt aan de overtreders voor het vertrek van de volgende rit of per aangetekend schrijven. De beteugeling kan bestaan onder de vorm van:

 • blaam: voor een eerste overtreding
 • schorsing: bij een tweede of derde overtreding tijdens hetzelfde seizoen.
 • uitsluiting uit de club: kan uitgesproken worden indien de overtreder zich werkelijk niet aanpast aan de voorschriften van de Z.L.W.T.C.

Art. 5. Seizoen en uitstappen

Het wielerseizoen loopt van de eerste zondag van maart tot en met de laatste zondag van oktober.

Het omvat al de ritten door het bestuur geprogrammeerd, die principieel doorgaan op zondagen, officiële feestdagen, paas- en pinkstermaandag.
Voor elke groep (I, II, en III) wordt een afzonderlijk programma opgesteld.

Maandelijks kan één lange rit voorzien worden per groep, waarvan de afstand begrepen is tussen 110 à 180 km.

Jaarlijks kan een meerdaagse uitstap georganiseerd worden, zowel per groep als met meerdere groepen samen. Bij een meerdaagse organisatie worden maximum twee ritten in rekening gebracht voor het clublaureaatschap.

De vertrek- en aankomstplaats van elke rit is het clublokaal, tenzij anders aangeduid. Voor het vertrek wordt iedere deelnemer via zijn VWB lidkaart gescand voor deelname aan de clubuitstap bij de groep van zijn/haar keuze.

De vertrekuren zijn als volgt:

 • maart, oktober: 9 uur
 • april, september: 8.30 uur
 • mei, juni, juli, augustus: 8 uur

Wijzigingen aan de vertrekuren kunnen door het bestuur bepaald worden.
Bij de ritten met vertrek om 8 u kan er halfweg een rustpauze van ongeveer 20 minuten voorzien worden. Bij andere ritten kan dat ook na overleg in de groep.

Art. 6. Verkeersreglement

Al de leden van de vzw Z.L.W.T.C. dienen de voorschriften van de wetgeving op het wegverkeer strikt na te leven. Het is verboden het verkeer op welke wijze dan ook te belemmeren of te hinderen.

Zij mogen in geen geval met meer dan twee naast elkaar rijden en dienen de rechterkant van de rijbaan te volgen.

De clubauto, indien beschikbaar, met nodige signalisatie kan de groep begeleiden.
Indien er minder dan 15 deelnemers zijn, is er volgens het Verkeersreglement geen sprake van een “groep” en mag de volgwagen niet meegaan. Het is dan verplicht om het fietspad (indien aanwezig) te gebruiken.

Art. 7. Snelheid en begeleiding

Snelheid

De snelheid dient aangepast aan de omstandigheden. Het devies “samen uit, samen thuis” zal nageleefd worden.

Begeleiding

De verantwoordelijken voor het verloop van een rit worden maandelijks bekend gemaakt via het infoblad en de website. Deze zijn verantwoordelijk voor het goed verloop van de rit voor wat betreft afstand, snelheid en moeilijkheidsgraad. Zij oefenen de functie uit van “wegkapitein”.

De aanwezige bestuursleden zullen de ritverantwoordelijken bijstaan tijdens de rit om de goede orde te bewaren. Zij zijn bevoegd voor: de veiligheid, de opmerkingen aan de leden, verwittigen bij gevaar, de groep samen te houden alsook de evaluatie na de rit.

Art. 8. Kledij

Elk deelnemend lid dient tijdens de voorziene clubuitstappen de officiële kledij te dragen. Elk lid is eigenaar van zijn kledij. De aankoopprijs van de kledij wordt jaarlijks door het bestuur bepaald.

Elk deelnemend lid is verplicht de helm te dragen tijdens de georganiseerde uitstappen van de club.

Art. 9. Elektrische fietsen

Het gebruik van fietsen met elektrische hulpmotor is toegelaten onder volgende voorwaarden:

 • De fiets benadert het model van een normale koersfiets
 • De trapondersteuning is beperkt tot een snelheid van 25 km/u
 • De rijders met een elektrische fiets mogen het tempo in de groep niet opdrijven waardoor rijders zonder trapondersteuning het moeilijk zouden krijgen om in de groep te blijven.

Art. 10. Vertrekgeld

Voor het vertrek van elke rit (zowel voor groep I, II, en III) betaalt elk deelnemend lid een bijdrage die zal dienen voor de betaling van de algemene onkosten. Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en dit voor aanvang van het wielerseizoen.

Art. 12. Winterprogramma

Vanaf de 1ste zondag van november tot en met de laatste zondag van februari worden winteruitstappen georganiseerd onder dezelfde normen van verantwoordelijkheden als hierboven bepaald. De vertrektijd is vastgelegd op 9 uur. Er is geen laureaatschap verbonden aan deze uitstappen.
Deze uitstappen staan eveneens open voor kandidaat-leden mits aangetoond kan worden dat deze deelnemer(s) een verzekering van B.A. hebben afgesloten. Elke deelnemer betaalt bij inschrijving een door het clubbestuur vooraf bepaalde bijdrage voor algemene onkosten.

Art. 13. Allerlei

Maandelijks wordt een clubblad “info” gepubliceerd met gegevens over het maandprogramma en allerhande nodige informatie betreffende het leven in de club. Deze gegevens kunnen ook opgevraagd worden via de website http://www.zlwtc.be.

Jaarlijks, voor aanvang van het nieuwe wielerseizoen, wordt een algemene vergadering gehouden in het clublokaal. Het bestuur maakt de juiste datum en de dagorde bekend via het infoblad en de website. De leden krijgen dan ook de gelegenheid om voorstellen te doen in het belang van de club en van hun groep. (In principe heeft deze algemene vergadering plaats in de maand december)

Art. 14. Aansluitingsaanvraag Z.L.W.T.C.

Door het ondertekenen van een aansluitingsaanvraag vzw Z.L.W.T.C. verkaart elk lid kennis genomen te hebben van bovenvermeld reglement en ermee akkoord te gaan.

(Laatste aanpassing op 02/01/2018)

%d bloggers like this: